PREVÁDZKOVÝ PORIADOK


(dalej ako „PREVÁDZKOVÝ PORIADOK“)

1.    Všeobecné ustanovenia

1.1    Prevádzkovateľom odstavných plôch (dalej ako „GARÁŽ“) je spolocnosť Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 50 118 714, zapísaná v Obchodnom registri mestského súdu Bratislava III , oddiel: Sro, vložka č.: 108682/B (dalej ako „PREVÁDZKOVATEĽ“).

1.2    Užívanie parkovacích a iných odstavných plôch (napr. pre motocykle) v GARÁŽI (ďalej ako „PARKOVACIE MIESTO“) je prípustné až po uzatvorení zmluvy o užívaní PARKOVACIEHO MIESTA (ďalej ako „ZMLUVA O UŽÍVANÍ“). ZMLUVA O UŽÍVANÍ sa uzatvára medzi PREVÁDZKOVATEĽOM a užívateľom (napr. dlhodobým alebo krátkodobým) PARKOVACIEHO MIESTA (ďalej ako „UŽÍVATEĽ“). Pri krátkodobých UŽÍVATEĽOCH sa uzatvára krátkodobá ZMLUVA O UŽÍVANÍ tak, že UŽÍVATEĽ tým, že požiada o vstup do GARÁŽE pomocou technického zariadenia pri vstupnej parkovacej rampe GARÁŽE akceptuje podmienky užívania PARKOVACIEHO MIESTA dostupné pred vstupom do GARÁŽE, v cenníku GARÁŽE a v PREVÁDZKOVOM PORIADKU, pričom krátkodobá ZMLUVA O UŽÍVANÍ vzniká vytiahnutím parkovacieho lístka z tohto technického zariadenia a zaniká uhradením všetkých pohľadávok PREVÁDZKOVATEĽA a výjazdom cez výjazdovú rampu GARÁŽE. Pri dlhodobých UŽÍVATEĽOCH GARÁŽE je podmienkou poskytnutia PARKOVACIEHO MIESTA uzatvorenie dlhodobej ZMLUVY O UŽÍVANÍ, a to za podmienok v nej upravených.

1.3    ZMLUVA O UŽÍVANÍ sa môže uzatvoriť aj tak, že UŽÍVATEĽ tým, že požiada PREVÁDZKOVATEĽA o vydanie parkovacej karty na obdobie zvolené UŽÍVATEĽOM (napr. jeden týždeň alebo dva mesiace) prostredníctvom parkovacieho automatu GARÁŽE súhlasí s podmienkami užívania PARKOVACIEHO MIESTA dostupnými pred vstupom do GARÁŽE, v cenníku GARÁŽE a v PREVÁDZKOVOM PORIADKU, pričom ZMLUVA O UŽÍVANÍ vznikne po úhrade určeného poplatku za odstavenie vozidla na obdobie zvolené UŽÍVATEĽOM vydaním parkovacej karty UŽÍVATEĽOVI prostredníctvom tohto parkovacieho automatu GARÁŽE. Takáto ZMLUVA O UŽÍVANÍ zanikne uplynutím UŽÍVATEĽOM zvoleného obdobia.

1.4    Pokiaľ nie je v tomto PREVÁDZKOVOM PORIADKU ustanovené inak, vznikne ZMLUVA O UŽÍVANÍ aj tak, že PREVÁDZKOVATEĽ umožní UŽÍVATEĽOVI odstaviť VOZIDLO v GARÁŽI a UŽÍVATEĽ odstavením VOZIDLA v GARÁŽI súhlasí s podmienkami užívania PARKOVACIEHO MIESTA dostupnými pred vstupom do GARÁŽE, v cenníku GARÁŽE a v PREVÁDZKOVOM PORIADKU.

1.5    PREVÁDZKOVÝ PORIADOK je záväzný pre všetkých UŽÍVATEĽOV vrátane každej osoby, ktorá sa zdržuje v GARÁŽI; pre vylúčenie pochybností, tam kde sa používa slovo UŽÍVATEĽ, myslí sa tým aj každá osoba zdržujúca sa v GARÁŽI.

2.    Predmet ZMLUVY O UŽÍVANÍ

2.1    UŽÍVATEĽ je oprávnený po uzatvorení ZMLUVY O UŽÍVANÍ odstaviť prevádzkyschopné osobné motorové vozidlo alebo motocykel (ďalej ako „VOZIDLO“) na jednom vyznačenom, voľnom a na to určenom PARKOVACOM MIESTE. Na PARKOVACOM MIESTE vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby so zdravotným postihnutím môže odstaviť VOZIDLO iba osoba, ktorá je zdravotne postihnutá alebo osoba s parkovacím preukazom podľa § 44 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v platnom znení, avšak iba za podmienky, že sa v tomto VOZIDLE prepravuje osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Parkovací preukaz musí byť vo VOZIDLE dobre viditeľný a čitateľný.

2.2    Právo na odstavenie VOZIDLA na konkrétnom (priradenom) PARKOVACOM MIESTE vzniká len na základe písomnej dohody s PREVÁDZKOVATEĽOM (prevažne vo forme dlhodobej ZMLUVY O UŽÍVANÍ). V GARÁŽI primerane platia pravidlá cestnej premávky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2.3    Predmetom ZMLUVY O UŽÍVANÍ nie je stráženie ani úschova VOZIDLA, jeho súčastí a príslušenstva, ani vecí nachádzajúcich sa vo VOZIDLE a/alebo vecí vnesených spolu s VOZIDLOM do GARÁŽE; PREVÁDZKOVATEĽ vyhlasuje, že tieto služby v súvislosti s odstavením VOZIDLA v GARÁŽI UŽÍVATEĽOVI neposkytuje.

3.   Zodpovednosť za škodu

3.1   PREVÁDZKOVATEĽ nezodpovedá UŽÍVATEĽOVI za škodu vzniknutú na VOZIDLE, jeho súčasti a príslušenstve, ani za krádež VOZIDLA, jeho súčasti a príslušenstva. PREVÁDZKOVATEĽ taktiež nezodpovedá za veci odložené vo VOZIDLE, za veci vnesené do GARÁŽE, ani za voľne odmontovateľné časti VOZIDLA.

3.2   PREVÁDZKOVATEĽ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v priamej alebo nepriamej súvislosti s vyššou mocou alebo ako dôsledok vyššej moci.

4.   Poplatky za odstavenie VOZIDLA a prevádzková doba

4.1   ZMLUVA O UŽÍVANÍ je odplatná. Aktuálne platná výška poplatku za odstavenie VOZIDLA, prípadné ďalšie poplatky, sú uvedené v cenníku GARÁŽE umiestnenom spravidla pri vjazde do GARÁŽE. Splatnosť poplatku za odstavenie VOZIDLA nastáva pri ZMLUVÁCH O UŽÍVANÍ najneskôr momentom príjazdu VOZIDLA k výjazdovej rampe GARÁŽE. Splatnosť poplatku za odstavenie VOZIDLA pri dlhodobých ZMLUVÁCH O UŽÍVANÍ sa riadi ustanoveniami príslušnej ZMLUVY O UŽÍVANÍ. Poplatok za odstavenie VOZIDLA pri ZMLUVÁCH O UŽÍVANÍ podľa ods. 1.3 sa platí podľa tohto odseku.

4.2   Prevádzková doba GARÁŽE je od 0:00 hod. do 24:00 hod. (non-stop) každý den v týždni.

4.3   Vjazd a výjazd z/do GARÁŽE je možný len počas prevádzkovej doby pomocou platného parkovacieho lístka, parkovacej karty alebo dlhodobej parkovacej karty. Prístup a výstup do/z GARÁŽE je možný iba na základe ZMLUVY O UŽÍVANÍ.

4.4   UŽÍVATELIA, ktorí uzatvorili krátkodobú ZMLUVU O UŽÍVANÍ môžu opustiť GARÁŽ po úhrade poplatku za odstavenie VOZIDLA, a to na mieste na to určenom (spravidla prostredníctvom automatickej, manuálnej alebo bezhotovostnej pokladne). Ak VOZIDLO opustí GARÁŽ okamžite po vjazde, takéto opustenie je možné uskutočniť bezodplatne (tolerancia prejazdu); v opačnom prípade je UŽÍVATEĽ povinný uhradiť poplatok za odstavenie VOZIDLA.

4.5   Po úhrade poplatku za odstavenie VOZIDLA má krátkodobý UŽÍVATEĽ k dispozícii primeraný čas na vyzdvihnutie VOZIDLA a prejazd cez výjazdovú rampu GARÁŽE (tolerancia výjazdu). Pri prekročení tolerancie výjazdu je UŽÍVATEĽ povinný uhradiť poplatok podľa aktuálne platného cenníka GARÁŽE.

4.6   Ak bude VOZIDLO bez prerušenia odstavené na PARKOVACOM MIESTE po dlhšiu dobu ako 14 dní (neplatí pre dlhodobé ZMLUVY O UŽÍVANÍ), je UŽÍVATEĽ povinný oznámiť PREVÁDZKOVATEĽOVI svoje kontaktné údaje (najmä meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo). Ak UŽÍVATEĽ nesplní svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je PREVÁDZKOVATEĽ oprávnený zistiť tieto informácie sám a na náklady UŽÍVATEĽA. Bez ohľadu na iné ustanovenia PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU, po uplynutí 30 dní od dňa odstavenia VOZIDLA v GARÁŽI sa stávajú splatné všetky pohľadávky PREVÁDZKOVATEĽA voči UŽÍVATEĽOVI. Pohľadávky, ktoré vzniknú po uplynutí 30 dní od dňa odstavenia VOZIDLA v GARÁŽI, sa stávajú splatnými uplynutím 24. hodiny od ich vzniku.

4.7   Najneskôr momentom ukončenia ZMLUVY O UŽÍVANÍ podľa ods. 1.3 alebo 1.4 (tolerancia výjazdu z GARÁŽE sa akceptuje) je UŽÍVATEĽ povinný zabezpečiť odvoz VOZIDLA z GARÁŽE. Ak tak UŽÍVATEĽ neurobí, je PREVÁDZKOVATEĽ oprávnený požadovať od UŽÍVATEĽA úhradu poplatku za odstavenie VOZIDLA rovnako ako pri krátkodobých ZMLUVÁCH O UŽÍVANÍ podľa aktuálne platného cenníka GARÁŽE.

4.8   UŽÍVATEĽ je povinný uhradiť PREVÁDZKOVATEĽOVI poplatky podľa aktuálne platného cenníka GARÁŽE, ak nastane skutočnosť uvedená v cenníku GARÁŽE.

5.   Odstavenie VOZIDLA

5.1   UŽÍVATEĽ je povinný odstaviť VOZIDLO na jednom vyznačenom PARKOVACOM MIESTE tak, aby VOZIDLO netvorilo prekážku cestnej premávky, nedošlo k obmedzeniu iných UŽÍVATEĽOV (napr. tým, že VOZIDLO bude zaberať viac ako jedno PARKOVACIE MIESTO) alebo tých PARKOVACÍCH MIEST, ktoré sú určené na konkrétny účel (napr. PARKOVACIE MIESTA vyhradené pre vozidlá prepravujúce osoby so zdravotným postihnutím, rezervované PARKOVACIE MIESTA a pod.). Ak UŽÍVATEĽ odstavil VOZIDLO tak, že toto zaberá dve a viac PARKOVACÍCH MIEST, je povinný uhradiť poplatok za odstavenie VOZIDLA za toľko PARKOVACÍCH MIEST, ktoré v skutočnosti zaberá, a to aj vtedy, ak ich zaberá čiastočne.

6.   Doba odstavenia VOZIDLA, právo na odtiahnutie VOZIDLA

6.1   Maximálna doba odstavenia VOZIDLA pre jeden vjazd do GARÁŽE predstavuje 30 dní od vjazdu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak (napr. v dlhodobej ZMLUVE O UŽÍVANÍ alebo v ZMLUVE O UŽÍVANÍ podľa ods. 1.3).

6.2   PREVÁDZKOVATEĽ je podľa svojho uváženia oprávnený na náklady a nebezpečenstvo UŽÍVATEĽA: (i.) inštalovať zariadenie na znehybnenie VOZIDLA alebo zablokovať parkovací lístok, parkovaciu kartu alebo dlhodobú parkovaciu kartu, a tak znemožniť výjazd VOZIDLA z GARÁŽE bez súčinnosti PREVÁDZKOVATEĽA; (ii.) odtiahnuť VOZIDLO alebo dať pokyn k jeho odtiahnutiu na iné PARKOVACIE MIESTO alebo iné vhodné miesto v GARÁŽI; alebo (iii.) odtiahnuť VOZIDLO alebo dať pokyn k jeho odtiahnutiu na to určené miesto, ak:

    a) UŽÍVATEĽ odstaví VOZIDLO v rozpore so ZMLUVOU O UŽÍVANÍ, PREVÁDZKOVÝM PORIADKOM, pravidlami cestnej premávky stanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ak je VOZIDLO odstavené tak, že sú splnené podmienky na jeho odstránenie podľa § 43 ods. 4 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke v platnom znení;

    b) došlo k prekročeniu maximálnej doby odstavenia VOZIDLA stanovenej v PREVÁDZKOVOM PORIADKU;

    c) splatná pohľadávka PREVÁDZKOVATELA prevyšuje hodnotu VOZIDLA určenú znalcom v znaleckom posudku;

    d) únikom pohonnej látky, iných tekutín, pár a/alebo v dôsledku iných vád, prevažne bezpečnostného charakteru, je ohrozená alebo obmedzená prevádzka GARÁŽE (medzi tieto skutočnosti patrí aj absencia kontrolnej nálepky preukazujúcej vykonanie technickej a/alebo emisnej kontroly, ak sa kontrola vyžaduje);

    e) VOZIDLO nie je prihlásené počas celej doby odstavenia VOZIDLA do príslušnej evidencie vozidiel vedenej v súlade s platnými predpismi;

    f) hrozí vznik bezprostrednej škody alebo ujmy na zdraví.

6.3   Okrem nákladov, ktoré PREVÁDZKOVATEĽOVI vzniknú podľa ods. 6.2. PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU, je UŽÍVATEĽ povinný uhradiť PREVÁDZKOVATEĽOVI poplatok za odstavenie VOZIDLA vo výške podľa aktuálne platného cenníka GARÁŽE, a to až do momentu opustenia VOZIDLA z GARÁŽE.

7.   Poriadkové predpisy

7.1   V GARÁŽI je možné odstaviť iba VOZIDLÁ, ktoré spĺňajú technické požiadavky ustanovené pre vozidlá prevádzkované v cestnej premávke. Odstavenie VOZIDLA bez evidenčného čísla alebo jeho odstránenie, napr. za účelom prehlásenia VOZIDLA, je prípustné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu PREVÁDZKOVATEĽA. Vjazd do GARÁŽE nie je povolený VOZIDLÁM s pohonom na LPG, VOZIDLÁM, ktoré prekračujú povolenú svetlú výšku GARÁŽE, VOZIDLÁM so snehovými reťazami alebo ktoré majú pneumatiky s klincami alebo hrotmi.

7.2   UŽÍVATELIA sú povinní:

    a) dodržiavať PREVÁDZKOVÝ PORIADOK, maximálnu povolenú rýchlosť jazdy, t. z. 10km/hod., čistotu a poriadok;

    b) počas premávky v GARÁŽI mať rozsvietené svetlá na VOZIDLE;

    c) riadne uzavrieť, uzamknúť a zabezpečiť odstavené VOZIDLO proti samovoľnému uvedeniu do pohybu a nezanechať vo vnútri VOZIDLA žiadne predmety a cennosti;

    d) po odstavení VOZIDLA na PARKOVACOM MIESTE opustiť priestor GARÁŽE a zabezpečiť, aby sa žiadna osoba alebo zvieratá nezdržovali vo VOZIDLE počas doby odstavenia VOZIDLA;

    e) zaplatiť poplatok za odstavenie VOZIDLA pred odchodom z GARÁŽE ako aj ďalšie poplatky podľa aktuálne platného cenníka GARÁŽE;

    f) rešpektovať pokyny zamestnancov PREVÁDZKOVATEĽA;

    g) dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy PREVÁDZKOVATEĽA;

    h) dodržiavať pravidlá cestnej premávky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

    i) pred výjazdom z GARÁŽE nahlásiť PREVÁDZKOVATEĽOVI poškodenia GARÁŽE, jej zariadení alebo iných VOZIDIEL spôsobené UŽÍVATEĽOM;

    j) nahradiť škodu, ktorú UŽÍVATEĽ spôsobí svojím konaním alebo opomenutím iným UŽÍVATEĽOM, PREVÁDZKOVATEĽOVI alebo na GARÁŽÍ, jej súčasti a príslušenstve, ako aj škodu, ktorá vznikne porušením povinnosti vyplývajúcich z PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU, resp. zo ZMLUVY O UŽÍVANÍ, vrátane všetkých s tým súvisiacich skutočných nákladov a poplatkov (bez ohľadu na to, či sú tieto poplatky uvedené v cenníku GARÁŽE);

    k) strpieť výkon čistenia, údržby priestorov GARÁŽE, stavebných, rekonštrukčných a iných prác a za týmto účelom strpieť dočasné obmedzenie užívania PARKOVACIEHO MIESTA, pričom UŽÍVATEĽOVI z dôvodu tohto obmedzenia nevyplývajú žiadne nároky.

7.3    V GARÁŽI je zakázané najmä:

    a) fajčenie a akékoľvek používanie ohňa;

    b) odstavovanie a skladovanie akýchkoľvek predmetov, a to najmä horľavých a výbušných látok;

    c) vykonávanie opráv, servisných prác, čistenie (umývanie) a údržba VOZIDLA, tankovanie VOZIDLA, nabíjanie štartovacích batérií ako aj vypúšťanie chladiacich zmesí;

    d) udržiavanie naštartovaného motora v prevádzke po dlhšiu dobu;

    e) preskúšavanie motora, trúbenie, odstavenie VOZIDLA s nevhodným prevádzkovým systémom, najmä pohonnými hmotami, olejmi alebo inými tekutinami alebo VOZIDLA, ktoré má bezpečnostné vady;

    f) odstavenie VOZIDLA, ktoré nezodpovedá všeobecne záväzným právnym predpisom, najmä technickým predpisom (napr. VOZIDLA, ktoré nemá platnú kontrolnú nálepku preukazujúcu vykonanie technickej a/alebo emisnej kontroly, ak sa kontrola vyžaduje);

    g) odstavenie VOZIDLA v jazdnom pruhu, pred núdzovými východmi, na chodníkoch pre chodcov, pred dverami (bránami) a východmi, v oblasti dvier a brán;

    h) distribúcia reklamných materiálov bez predchádzajúceho písomného súhlasu PREVÁDZKOVATEĽA;

    i) vjazd do GARÁŽE a zotrvanie v GARÁŽI na skateboarde, bicykli, kolobežke alebo kolieskových korčuliach alebo akékoľvek iné narúšanie prevádzky GARÁŽE;

    j) riadenie VOZIDLA osobami bez vodičského oprávnenia;

    k) vykonávanie ďalších činností, ktoré obmedzujú riadnu a plynulú prevádzku GARÁŽE.

7.4   Akékoľvek reklamácie je UŽÍVATEĽ povinný uplatniť u PREVÁDZKOVATEĽA pred výjazdom z GARÁŽE. Dodatočné reklamácie po opustení GARÁŽE PREVÁDZKOVATEĽ neakceptuje.

8.   Strata, poškodenie parkovacieho lístka, parkovacej karty alebo dlhodobej parkovacej karty

8.1   UŽÍVATEĽ je povinný riadne a starostlivo uchovávať parkovací lístok, parkovaciu kartu alebo dlhodobú parkovaciu kartu. Nebezpečenstvo poškodenia a straty parkovacieho lístka alebo dlhodobej parkovacej karty znáša UŽÍVATEĽ.

8.2   Ak v dôsledku poškodenia parkovacieho lístka, parkovacej karty alebo dlhodobej parkovacej karty nebude možná ich funkcionalita, je UŽÍVATEĽ povinný okrem poplatku za odstavenie VOZIDLA uhradiť PREVÁDZKOVATEĽOVI aj príplatok podľa aktuálne platného cenníka GARÁŽE.

8.3   V prípade straty parkovacieho lístka alebo karty je UŽÍVATEĽ povinný okamžite informovať PREVÁDZKOVATEĽA o strate a uhradiť PREVÁDZKOVATEĽOVI poplatok za stratu lístka a parkovanie podľa aktuálne platného cenníka GARÁŽE. V prípade straty parkovacej karty alebo dlhodobej parkovacej karty je UŽÍVATEĽ povinný uhradiť príplatok podľa aktuálne platného cenníka GARÁŽE.

8.4   Ak bude z dôvodov, za ktoré nezodpovedá PREVÁDZKOVATEĽ, využitá pohotovostná služba v čase, kedy v GARÁŽI nie je k dispozícií zamestnanec PREVÁDZKOVATEĽA, a to za účelom výjazdu z GARÁŽE alebo za účelom poskytnutia iných služieb, je PREVÁDZKOVATEĽ oprávnený požadovať od UŽÍVATEĽA úhradu vzniknutých nákladov.

9.   Zádržné právo

9.1   Za účelom úhrady akýchkoľvek splatných pohľadávok PREVÁDZKOVATEĽA voči UŽÍVATEĽOVI, ktoré PREVÁDZKOVATEĽOVI vzniknú v súvislosti s PREVÁDZKOVÝM PORIADKOM alebo ZMLUVOU O UŽÍVANÍ, má PREVÁDZKOVATEĽ zádržné právo k VOZIDLU, a to aj vtedy, ak VOZIDLO nepatrí UŽÍVATEĽOVI, ale tretej osobe.

9.2   Zádržné právo sa realizuje inštaláciou zariadenia na znehybnenie VOZIDLA alebo tým, že PREVÁDZKOVATEĽ zamietne výjazd VOZIDLA cez výjazdovú rampu GARÁŽE. Zádržné právo zanikne poskytnutím zábezpeky prevyšujúcej splatnú pohľadávku PREVÁDZKOVATEĽA voči UŽÍVATEĽOVI.

10.   Správanie v prípade požiaru

10.1   V prípade požiaru alebo dôvodného podozrenia zo vzniku požiaru je každá osoba, ktorá sa zdržiava v GARÁŽI povinná ohlásiť vznik požiaru na ohlasovni požiaru alebo zabezpečiť jeho ohlásenie Hasičskému a záchrannému zboru Slovenskej republiky (prostredníctvom tel. č. 150 alebo 112). Hlásenie musí obsahovať nasledovné údaje: KDE horí (adresa, príjazdová cesta), ČO horí (budova, auto), KOĽKO osôb je zranených, KTO volá (meno).

10.2   Ak to situácia vyžaduje a umožňuje, je potrebné v prípade požiaru upozorniť ohrozené osoby a evakuovať zranené príp. bezradné osoby z GARÁŽE.

10.3   Ak je to pri zachovaní vlastnej bezpečnosti možné, je potrebné vykonať pokus o uhasenie požiaru pomocou vhodného hasiaceho prístroja, v opačnom prípade je nutné GARÁŽ čo rýchlejšie pešo opustiť.

10.4   V prípade požiaru je zakázané používať výťahy.

11.   Kamerový systém

11.1   PREVÁDZKOVATEĽ používa výlučne za účelom ochrany GARÁŽE a za účelom dodržania povinnosti podľa PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU kamerový systém, ktorý sa prevádzkuje v súlade s právnymi predpismi.

11.2   Prevádzka kamerového systému však neslúži na stráženie VOZIDLA, resp. na vykonávanie činností spojených so strážením VOZIDLA (ods. 2.3). Existencia kamerového systému nezakladá zodpovednosť PREVÁDZKOVATEĽA (čl. 3).

11.3   UŽÍVATELIA nie sú oprávnení požadovať od PREVÁDZKOVATEĽA záznamy vyhotovené kamerovým systémom. PREVÁDZKOVATEĽ je však oprávnený tieto záznamy poskytnúť príslušným orgánom na základe ich žiadosti alebo ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona.

12.   Spracúvanie osobných údajov PREVÁDZKOVATEĽOM

12.1.   PREVÁDZKOVATEĽ je osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov UŽÍVATEĽA a osobných údajov fyzických osôb poskytnutých UŽÍVATEĽOM PREVÁDZKOVATEĽOVI, ktoré sú nevyhnutné na uplatňovanie práv a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi PREVÁDZKOVATEĽOM a UŽÍVATEĽOM založenom ZMLUVOU O UŽÍVANÍ; na účely tohto čl. 12 sa ZMLUVOU O UŽÍVANÍ rozumie akákoľvek zmluva uzatvorená medzi PREVÁDZKOVATEĽOM a UŽÍVATEĽOM alebo inou osobou, ak je predmetom tejto zmluvy užívanie PARKOVACIEHO MIESTA

12.2.   Ustanovenia čl. 12 sú primárne určené pre UŽÍVATEĽA, ktorý je fyzickou osobou. UŽÍVATEĽ, ktorý je právnickou osobou a poskytuje PREVÁDZKOVATEĽOVI osobné údaje fyzických osôb na účel uvedený v ods. 12.3, je povinný tieto fyzické osoby poučiť o spracúvaní osobných údajov PREVÁDZKOVATEĽOM a o ustanoveniach PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU pred poskytnutím osobných údajov PREVÁDZKOVATEĽOVI; na požiadanie PREVÁDZKOVATEĽA je UŽÍVATEĽ povinný preukázať PREVÁDZKOVATEĽOVI vykonanie tohto poučenia podľa tejto vety

12.3.   UŽÍVATEĽ, ktorý je právnickou osobou a poskytuje PREVÁDZKOVATEĽOVI osobné údaje fyzických osôb na účel uvedený v ods. 12.3, má na základe právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov postavenie samostatného prevádzkovateľa a je samostatne zodpovedný za plnenie povinností, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „NARIADENIE“), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZÁKON“) a iných všeobecne záväzných právnych predpisov

12.4.   Účelom spracúvania osobných údajov poskytnutých UŽVATEĽOM je umožnenie plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo ZMLUVY O UŽÍVANÍ, a to v rozsahu kontaktných údajov uvedených v ZMLUVE O UŽÍVANÍ alebo v PREVÁDZKOVOM PORIADKU (viď. bod 4.6). Na tento účel PREVÁDZKOVATEĽ môže spracúvať aj označenie štátnej poznávacej značky a typ VOZIDLA. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA, resp. podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZÁKONA

12.5.   Osobné údaje poskytnuté UŽIVATEĽOM sú PREVÁDZKOVATEĽOM spracúvané aj z dôvodu sledovania oprávnených záujmov PREVÁDZKOVATEĽA podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA, resp. § 13 ods. 1 písm. f) ZÁKONA, a to na nasledovné účely:

12.5.1   preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov PREVÁDZKOVATEĽA podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov

12.5.2   riadenie informačných systémov a iných bezpečnostných zariadení na ochranu a prevádzku GARÁŽE

12.5.3   monitorovanie označených priestorov PREVÁDZKOVATEĽA kamerovým systémom za účelom ochrany bezpečnosti a majetku PREVÁDZKOVATEĽA a za účelom kontroly dodržiavania povinností vyplývajúcich z PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU

12.5.4   prenos osobných údajov poskytnutých UŽIVATEĽOM v rámci skupiny PREVÁDZKOVATEĽA na vnútorné administratívne účely tejto skupiny podnikov

12.5.5   v prípade poskytnutia osobných údajov fyzických osôb zo strany UŽÍVATEĽA, ktorý je právnickou osobou, plnenie ZMLUVY O UŽÍVANÍ uzatvorenej s UŽIVATEĽOM

12.6.   PREVÁDZKOVATEĽ nespracúva osobné údaje fyzickej osoby v prípade, ak by nad vyššie uvedenými oprávnenými záujmami prevažovali záujmy alebo základné práva a slobody tejto fyzickej osoby.

12.7.   PREVÁDZKOVATEĽ uchováva osobné údaje poskytnuté UŽIVATEĽOM iba tak dlho, ako je to nevyhnutné na účely, na ktoré boli tieto údaje získané (napríklad počas trvania ZMLUVY O UŽÍVANÍ), a po uplynutí tejto doby ich PREVÁDZKOVATEĽ vymaže s výnimkou prípadov, ak by bolo ich uchovávanie naďalej potrebné na účel dodržiavania zákonných povinností PREVÁDZKOVATEĽA, alebo na iné oprávnené a zákonné účely. Záznamy z kamerového systému PREVÁDZKOVATEĽ uchováva počas 7 dní od vyhotovenia kamerového systému; po uplynutí tejto doby budú kamerové záznamy vymazané

12.8.   Spracúvanie osobných údajov, ktoré UŽÍVATEĽ poskytol PREVÁDZKOVATEĽOVI na základe ZMLUVY O UŽÍVANÍ a/alebo PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU, je zmluvnou podmienkou nevyhnutnou na plnenie zmluvných povinností PREVÁDZKOVATEĽA. V prípade neposkytnutia osobných údajov PREVÁDZKOVATEĽ nemôže riadne zabezpečiť plnenie svojich zmluvných a zákonných povinností.

12.9.   Osobné údaje, ktoré UŽÍVATEĽ poskytol PREVÁDZKOVATEĽOVI sa poskytujú/sprístupňujú nasledovným príjemcom:

12.9.1.   sprostredkovateľ (sprostredkovatelia): účtovná spoločnosť,

12.9.2.   audítor, právny poradca a iný odborný konzultant

12.9.3.   orgány verejnej moci, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti PREVÁDZKOVATEĽA alebo tretej osoby

12.10   Osobné údaje, ktoré UŽÍVATEĽ poskytol PREVÁDZKOVATEĽOVI nie sú prenášané do tretích krajín, t.j. do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej Únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore

12.11   Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených NARIADENÍM má UŽÍVATEĽ, ktorý je fyzickou osobou a fyzická osoba, ktorej osobné údaje UŽÍVATEĽ poskytol PREVÁDZKOVATEĽOVI (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov a (vi) právo na prenosnosť údajov. Na tieto účely možno kedykoľvek kontaktovať PREVÁDZKOVATEĽA na adrese sídla spoločnosti alebo na e-mailovej adrese: m.hruska@b-i-p.com, prípadne na telefónnom čísle: +421 2 54431784. PREVÁDZKOVATEĽ vyrieši žiadosť fyzickej osoby bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. PREVÁDZKOVATEĽ je oprávnený od osoby uplatňujúcej niektoré z vyššie uvedených práv požadovať ďalšie informácie na účel potvrdenia totožnosti tejto osoby, a to pred tým, než PREVÁDZKOVATEĽ poskytne danej osobe požadované informácie

12.12   Fyzická osoba, ktorej osobné údaje PREVÁDZKOVATEĽ spracúva, má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, najmä v prípade podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov.

12.13   Poučenie Prevádzkovateľa o práve fyzickej osoby, ktorej osobné údaje UŽÍVATEĽ poskytol PREVÁDZKOVATEĽOVI namietať spracúvanie osobných údajov:
PREVÁDZKOVATEĽ týmto v súlade s čl. 21 ods. 4 Nariadenia informuje fyzickú osobu, ktorej osobné údaje PREVÁDZKOVATEĽ spracúva, o jej práve kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe oprávnených záujmov PREVÁDZKOVATEĽ A alebo tretej osoby, a to z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie danej osoby
V prípade namietania fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov PREVÁDZKOVATEĽ môže ďalej spracúvať osobné údaje fyzickej osoby len v prípade, ak preukáže existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami fyzickej osoby, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

12.14   PREVÁDZKOVATEĽ a UŽÍVATEĽ, ktorý je právnickou osobou a poskytuje PREVÁDZKOVATEĽOVI osobné údaje fyzických osôb na účel uvedený v ods. 12.3, si poskytnú vzájomne potrebnú súčinnosť, ak je to nevyhnutné na dodržanie súladu spracúvania osobných údajov PREVÁDZKOVATEĽOM na účel uvedený v ods. 12.3 s NARIADENÍM a ZÁKONOM

13   Záverečné ustanovenia

13.1   PREVÁDZKOVATEĽ je oprávnený jednostranne zmeniť a/alebo upraviť PREVÁDZKOVÝ PORIADOK, ak:

    a) dôjde k zmene právnych predpisov;

    dôjde k vážnym objektívnym a preukázateľným dôvodom na strane PREVÁDZKOVATEĽA.

Zmena PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU nadobúda účinnosť jeho vyvesením na to určenom mieste GARÁŽE. 13.2   Všetky odkazy na články alebo odseky uvedené v PREVÁDZKOVOM PORIADKU, sú odkazmi na články a odseky tohto PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU.

13.3   Ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné, nemá to za následok neplatnosť, nevykonateľnosť a/alebo neúčinnosť celého PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU.
Všetky práva vyhradené. (C) 2006 - 2018 PPG, a.s., PHC Garáže s.r.o.
Best In Parking - Slovakia s.r.o.